Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Erasmus +

Rekrutacja

ERASMUS+

REKRUTACJA

BE THE SOLUTION - RECYCLE!

Regulamin_projektu_ERASMUS.pdf

Regulamin projektu ERASMUS + realizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu w latach 2020-2023

 Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. „Be the solution – recycle!”, który jest finansowany przez fundusze Unii Europejskiej w ramach sektora Edukacji Szkolnej, Partnerstwa Strategiczne– Współpraca Szkół programu Erasmus +.

I INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2023 w ramach programu: ‘Erasmus +’ Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.
 2. W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu
 3. Projekt realizowany jest w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualnie przez uczniów.
 4. Główne cele projektu to:
 1. Promowanie wśród młodych ludzi aktywnych postaw proekologicznych w duchu wzajemnego zrozumienia i akceptacji wobec wszystkich partnerów projektu.
 2. Zaangażowanie uczniów w działania projektowe dotyczące wymiany doświadczeń kulturowych, w celu kształtowania tolerancyjnych postaw wśród młodych ludzi.
 3. Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich.
 4. Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły.
 5. Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy.
 6. Rozwój potencjału międzynarodowego szkoły.
 1. W ramach realizacji projektu przewiduje się wyjazdy uczniów do szkół partnerskich w Turcji i w Chorwacji, szkolenie kadry pedagogicznej w Turcji, a także wizytę partnerów zagranicznych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu.
 2. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest on realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacane z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia, zakwaterowania w hotelu.
 3. Drobne wydatki własne pokrywają uczestnicy wyjazdu z własnego kieszonkowego.
 4. Ze względu na specyfikę projektu, jednorazowo może uczestniczyć w wyjazdach ograniczona ilość uczniów, odpowiednio: 4 uczniów do Chorwacji, 4 do Turcji i 4 ponownie do Chorwacji (ilość uczniów może ulec zwiększeniu jeśli pozwolą na to środki finansowe i umowy między szkołami partnerskimi).
 5. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów szczególnie wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu i godnym reprezentowaniem szkoły.
 6. Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad projektem wspólnie z uczniami z krajów partnerskich.
 7. Językiem roboczym projektu jest język angielski, ale nie jest on wyłącznym kryterium w doborze uczestników projektu.

 

II.ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW GRUPY PROJEKTOWEJ

 1. Rekrutacja do grupy projektowej prowadzona będzie przez koordynatora projektu.
 2. Zajęcia projektowe są również prowadzone przez nauczycieli z grupy projektowej Erasmus+
 3. Uczestnikami projektu mogą być wszyscy chętni uczniowie z klas 5-8, zakłada się możliwość przyjęcia nowych członków do grupy projektowej.
 4. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie to:
 1. motywacja ucznia do udziału w projekcie
 2. zadeklarowanie systematycznego uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji
 1. Przynależność do grupy projektowej nie jest jednoznaczna z zapewnieniem możliwości wyjazdu za granicę.

III. ZADANIA UCZESTNIKA PROJEKTU

Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

 1. Omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu z opiekunami.
 2. Realizowania działań zaplanowanych w harmonogramie na dany rok szkolny.
 3. Organizowanie i wykonanie własnej pracy lub współpracy w ramach grupy zgodnie z potrzebami.
 4. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
 5. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.
 6. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń i urządzeń szkolnych potrzebnych do realizacji projektu wyłącznie za zgodą i pod opieką nauczycieli opiekunów.

IV.REZYGNACJA UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 Uczeń ma prawo zrezygnować z udziału w grupie projektowej, po zgłoszeniu i omówieniu tego faktu z koordynatorem projektu.

V.ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW NA KRÓTKOTERMINOWE WYMIANY UCZNIÓW DO SZKÓŁ PARTNERSKICH ( WYJAZDY ZAGRANIACZNE)

 1. Rekrutacji uczniów dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 1. Dyrekcja szkoły.
 2. Koordynator projektu.
 3. Przedstawiciel Zespołu Projektowego nauczycieli.
 1. Komisja rekrutacyjna sporządza listę podstawową i rezerwową kandydatów do wyjazdu.
 2. Chętni uczniowie, w terminie ustalonym przez komisję, zgłaszają swoją kandydaturę na zatwierdzonym przez komisję druku wraz ze zgodą obojga rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd dziecka za granicę. Formularz dostępny będzie w sekretariacie i na szkolnej stronie po ogłoszeniu rekrutacji na konkretny wyjazd.
 3. Wymagane dokumenty należy złożyć u koordynatora projektu - w sekretariacie szkoły.
 4. Do rekrutacji mogą przystąpić uczniowie spełniający następujące wymagania:
 1. Są uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu.
 2. Są uczniami klas 5-8
 3. Posiadają umiejętność komunikowania się w języku angielskim na poziomie podstawowym i otwartość na poznawanie nowych kultur.
 4. Nie sprawiają kłopotów wychowawczych
 5. Angażują się w realizację projektu biorąc udział w działaniach na poziomie szkoły, takich jak przygotowywanie materiałów, prezentacji, dokumentacji działań projektowych i innych zadań powierzonych przez opiekunów.
 6. Godnie wypełniają obowiązki ucznia/reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym.
 7. Są komunikatywni, otwarci, umieją radzić sobie w nowych sytuacjach oraz posiadają umiejętność współpracy w grupie.
 8. Cechuje ich rzetelność, uczciwość i sumienność podczas realizacji postawionych zadań.
 1. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą, w tym uszczegółowione informacje na temat harmonogramu, transportu, zakwaterowania, ubezpieczenia, zasad bezpieczeństwa, itd.
 2. Uczeń zobowiązany jest do wzięcia udziału w zajęciach przygotowujących do mobilności oraz do indywidualnego przygotowania się do tematyki zajęć.
 3. Uczeń będący kandydatem na wyjazd powinien posiadać aktualny paszport (ważny co najmniej jeszcze pół roku po dacie wyjazdu) lub dowód osobisty. Ponadto wymagane jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 4. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, godnie reprezentować Szkołę oraz ojczyznę.
 5. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie wykonują zadanie po polsku oraz w języku angielskim (wspólnie lub indywidualnie pod opieką koordynatora i opiekunów projektu).
 6. Uczestnicy otrzymają ankietę ewaluacyjną po odbytej mobilności.
 7. Uczniowie w ramach projektu mają prawo do jednokrotnego wyjazdu zagranicznego.
 8. Wszelkie kwestie sporne oraz nie ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły oraz koordynatora projektu.

 

VI. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA

 1. Podczas wyboru członków delegacji pod uwagę brane będą następujące kryteria:
 1. Wyniki nauczania na świadectwie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (lub I okresu) średnia ocen max 5 pkt.
 2. ocena z zachowania max 5 pkt.
 3. ocena z j. angielskiego max 5 pkt.
 4. autoprezentacja (w języku polskim) od 0-15 pkt. – ocena za autoprezentację zależeć będzie od zaangażowania , umiejętności zaprezentowania siebie i własnych pomysłów, poprawności i staranności

Pytania do autoprezentacji:

 • Dlaczego chcesz wziąć udział w wymianie zagranicznej do szkoły partnerskiej? max 4 pkt.
 • W jaki sposób przygotujesz się do wyjazdu? Max 4 pkt
 • W jakich działaniach projektu Erasmus Plus brałeś udział ( logo, broszury, kartki świąteczne, wizyta gości, inne prace projektowe). Opisz krótko swój udział w działaniach. max 3pkt.
 • Jak oceniasz swoje umiejętności komunikowania się w języku angielskim, co możesz zrobić , jeśli nie będziesz znał właściwych słów i zwrotów? max 4 pkt.
 • Jakie korzyści płyną z twojego wyjazdu dla ciebie, twojego otoczenia i szkoły? max 5pkt.
 • Jaki masz pomysł na przedstawienie relacji z pobytu w szkole partnerskiej? max 5 pkt.
 1. Na wyjazd zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów.
 2. Podczas wyboru uczestników brane będą pod uwagę również sugestie szkoły goszczącej.
 3. W przypadku jednakowej liczby punktów uczniowie będą uczestniczyć w krótkiej rozmowie kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną, której wynik zdecyduje o wyniku rekrutacji.
 4. Lista podstawowa i rezerwowa uczestników wyjazdu ogłaszana będzie miesiąc przed planowanym wyjazdem. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządzony zostanie protokół.
 5. Uczniom i rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do wyników rekrutacji w terminie do 3 dni roboczych od daty ogłoszenia listy uczestników.
 6. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, komisja rozpatruje sprawę i w ciągu 3 dni roboczych wpłynięcia zastrzeżeń ogłasza ostateczną decyzję, od której nie przysługuje już odwołanie.
 7. Autorzy zastrzeżenia mają prawo zapoznać się z protokołem posiedzenia komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od chwili ogłoszenia ostatecznej decyzji.
 8. W przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodów losowych, rodzice zobowiązują się pokryć koszty poniesione z tego tytułu przez szkołę (np. zmiany rezerwacji biletu lotniczego). W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu, prawo do wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.

VII. REGULAMIN WYJAZDU ZAGRANICZNEGO W RAMACH WYMIANY UCZNIÓW

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców.
 2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów:
 1. Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) w sprawie zagranicznego wyjazdu dziecka w ramach programu Erasmus+ „Be the solution – recycle!”,
 2. zgoda na udzielenie pomocy medycznej, zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. karta informacyjna,
 4. karta EKUZ,
 5. ksero paszportu
 6. pisemne potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany,

 

 1. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani ( posiadać walizkę na kółkach, odpowiedni ubiór, obuwie, paszport, legitymację szkolną słownik polsko-angielski i angielsko-polski).
 2. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice mają obowiązek zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska.
 3. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na wyznaczone miejsce zbiórki.
 4. Rodzice odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczoną przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazdu, bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu.
 5. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują:
 1. opiekunowie - w czasie podróży, podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą i podczas pobytu w hotelu
 1. Po powrocie uczestnik będzie rozpowszechniał rezultaty projektu w środowisku szkolnym, lokalnym i międzynarodowym i przygotuje prezentację na temat wyjazdu, która zaprezentuje innym uczniom.
 2. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosować się do poleceń opiekunów, pilota, i kierowców.
 3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień i przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu wycieczki (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej, BHP)
 4. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię, czy przekonania, obiekty zabytkowe i eksponaty muzealne musi traktować z należytym szacunkiem.
 5. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa własnego i innych.
 6. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 1. Samodzielnego – bez zgody kierownika wymiany - oddalania się od grupy.
 2. Spożywania używek w jakiejkolwiek postaci.
 1. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.
 2. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.
 3. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów, pod opieką, których się znajduje.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
 5. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
 6. Podczas wyjazdów zagranicznych uczniowie mogą realizować program różniący się od programu polskich opiekunów.
 7. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice.
 8. Uczestnik może sam dawkować sobie leki tylko na podstawie oświadczenia rodziców.
 9. Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.
 10. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic.
 11. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.
 2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji Szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.